Základné informácie

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.bylinkovazahrada.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z.
 2. Predávajúcim je: Bylinková záhrada s.r.o., so sídlom Dedinka 190, 94150 Dedinka, IČO: 52 262 391, DIČ: 2120952955, Tel. +421910296147 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., IBAN: SK61 0200 0000 0040 8652 7951, BIC (SWIFT): SUBASKBX
 3. Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 47671/N.
 4. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
 5. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax č.: 037/ 7720 024

Kupujúci

Registrovaný, prípadne neregistrovaný používateľ tohto systému má právo objednať si tovar v ponuke tohto internetového obchodu.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
 2. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
 3. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.bylinkovazahrada.sk sú záväzné pre obe strany (kupujúceho a predávajúceho).
 4. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
 5. Každá objednávka je potvrdená emailom na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka sa považuje za neplatnú pri porušení podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky (neúplnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). Ak dôjde k takejto situácii predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky, ak bolo číslo na kupujúceho uvedené pri vyplnení objednávkového formulára a dohodne nové podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami musí tento súhlas potvrdiť emailom, ktorý je záväzný.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru iba uvedeného v ponuke internetového obchodu www.bylinkovazahrada.sk a následne v objednávke kupujúceho.
 2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 3. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
  1. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň jej zaslania alebo pred jej záväzným potvrdením.
  2. Kupujúci má právo stornovať objednávku, ktorá nebola predávajúcim potvrdená do 24 hodín alebo predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V takomto prípade kupujúcemu nebudú účtované poplatky za poštovné a balné.
  3. Kupujúci musí informovať predávajúceho o stornovaní objednávky emailom.
 2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
  1. Predávajúci má právo stornovať objednávku celú alebo jej časť z dôvodu, že sa už tovar nevyrába, nedodáva alebo nie je na sklade a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
  2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa s kupujúcim nemôže skontaktovať telefonicky (v prípade, že telefónne číslo nebolo uvedené pri vyplnení objednávkového formulára alebo kupujúci nezdvíha telefón) za účelom dohody o ďalšom postupe.
  3. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky od predávajúceho. Upozornenie: Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 13,-EUR. Odoslaním objednávky kupujúci SÚHLASÍ s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške.

Cena a platobné podmienky

 1. Ceny tovaru sú maloobchodné. Sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke internetového obchodu www.bylinkovazahrada.sk
 2. Ceny tovaru sú uvedené v eurách. Minimálna hodnota objednávky je stanovená na 10 €.
 3. Ceny za tovar sú zmluvnými cenami. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
 4. Pri potvrdení objednávky bude k cene tovaru pripočítané dopravné podľa platných obchodných podmienok. Balné si firma Bylinková záhrada, s.r.o. neúčtuje.
 5. Ceny dopravy sú uvedené vo formulári pri objednávke.
 6. Pri objednaní tovaru do iného štátu bude cena tovaru prepočítaná podľa príslušnej meny daného štátu (nákup valút), podľa kurzového lístka NB platného v deň odosielania tovaru.
 7. Cena dopravy do iného štátu bude kupujúcemu oznámená emailom, ktorý musí kupujúci potvrdiť emailom pre vybavenie a odoslanie objednávky. Objednávky do zahraničia vybavujeme individuálne, podľa platných tarifov Slovenskej Pošty.
 8. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke www.bylinkovazahrada.sk Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Právo na zmenu ceny

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
 2. Pri potvrdení objednávky sú kupujúcemu oznámené platné ceny.
 3. V prípade nižšej ceny počas expedície ako na potvrdenej objednávke, tovar je kupujúcemu dodaný za platnú cenu počas expedície.
 4. V prípade vyššej predajnej ceny ako je uvedená na objednávke, je o tom kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky. Takáto situácia sa rieši po vzájomnej dohode a k plnej spokojnosti kupujúceho a predávajúceho.

Dodanie a prevzatie tovaru.

 1. Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný prepravnou službou Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Nákup bez objednávky, ani osobný odber objednaných rastlín nie je možný. Rastliny zasielame výlučne kuriérom.
 2. Miesto dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári (mimo P.O.BOX).
 3. Expedovanie tovaru je maximálne do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
 4. V prípade vzniku nečakanej situácie, alebo ak tovar nie je na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia (po dohode s kupujúcim). Zákazníka informujeme emailom alebo telefonicky.
 5. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a ponúkne mu iný, podobný tovar a oznámi mu predpokladaný termín dodania.
 6. Zásielka tovaru obsahuje daňový doklad so všetkými náležitosťami.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomnou formou zaslané na emailovú adresu predávajúceho (viď sekcia Kontakty) s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného tovaru, číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí, prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na stránke www. bylinkovazahrada.sk. musí byť doložený doklad o kúpe tovaru a doklad o prevzatí tovaru.
 3. Vrátený tovar z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia. Tovar musí byť v neporušenom stave (nerozbalený, nepoužitý) Odstúpenie od zmluvy je oznámené telefonicky alebo mailom.
 4. Ak kupujúci splní vyššie uvedené podmienky, budú mu peniaze vrátene poštovou poukážkou na adresu alebo na číslo účtu určeného kupujúcim do 7 pracovných dní.
 5. Vyplnením a potvrdením objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.
 6. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu osobné údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.
 7. Podrobne o ochrane osobných údajov viď samostatnú informáciu „Ochrana osobných údajov“ na našej webovej stránke.

Záruka na tovar

 1. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na uhynutie rastliny spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a starostlivosťou napr. dlhodobým ponechaním tovaru v obalových materiáloch po prevzatí bez zabezpečenia primeranej zálievky, nedodržaním základných pestovateľských opatrení (nesprávna výsadba, nevhodné stanovisko, neprimeraná zálievka, nevhodná pôda, prehnojenie a tiež vady vzniknuté vplyvom nepredvídateľných prírodných javov (krupobitie, záplava, mráz, dlhodobé sucho).
 2. Ak po prevzatí tovaru kupujúci zistí nejakú chybu alebo vadu, má právo reklamovať tovar písomne na emailovú adresu predávajúceho s presným popisom chyby, vady a pod., musí byť priložená kópia o kúpe tovaru.
 3. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru treťou osobou.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sú písané podľa právnych predpisov SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“ vo Verzii 1.0 zo dňa 20.5.2020.